Nordanstigs Spelmanslag


Oktober 2018
Nytt projekt inom spelmanslaget!

LÅTAR FRÅN NORDANSTIG - SAMTIDENS KOMPOSITIONER
På svenska >>

TUNES FROM NORDANSTIG - OUR AGE COMPOSITIONS
In English >>

 

TUNES FROM NORDANSTIG - OUR AGE COMPOSITIONS

The project is funded by the municipality of Nordanstig and Riksantikvarieämbetet.

Introduction
The Swedish folk music has throughout the ages been characterized by a variety of style and cultural expressions. The folk music we can listen to today is a result of exchanges between town and country, castle and hut, and of course, with the aesthetic expressions and preferences of other cultures. Consequently, through the compositions created and trained by musicians in our present time, a rather diverse expression of tempo, melody and interpretation is manifested. Because tradition, in the correct meaning of the word, still continues and today - due to increasing globalization - is at a record rapid change, there is every reason to implement and document the repertoire currently represented by active performers of Swedish folk music. Nordanstigs Spelmanslag will thus publish an edition of notes of compositions of contemporary musicians from Nordanstig. The project will be conducted by project manager and teacher student Jesse Ljung and file. doctorate in music science Thomas von Wachenfeldt.

Purpose
In order for future musicians and researchers to understand the expressions of folk music that can be heard in Sweden and specifically Northern Hälsingland in the early 2000s, it is essential that there are musicological sources to lean against. This not only from those who take the initiative and publish works (notes, audio recordings, etc.) with their own compositions, but also those who are unlikely to do it. This is one of the main purposes of this project: to let a wide range of executives, so to speak, "come to speak". In addition to the future stakeholders mentioned above, contemporary enthusiasts also get an insight into how Swedish folk music has been characterized and characterizes by a cross section of today's musicians.

Goal
The goal of this project is to preserve today's cultural expressions and the compositions of the genre folk music for future generations, and for that matter, our generations of contemporary times. There are several works in documenting cultural expressions and compositions created in the last century within the genre, but unfortunately not within the framework of this. The goal is also to highlight musicians who otherwise do not publish notebooks.

 

LÅTAR FRÅN NORDANSTIG - SAMTIDENS KOMPOSITIONER

Projektet är finansierat av Nordanstigs kommun samt Riksantikvarieämbetet.

Inledning
Den svenska folkmusiken har genom tiderna präglats av en mångfald stil- och kulturuttryck. Den folkmusik vi idag kan lyssna till är ett resultat av utbyten mellan stad och land, slott och koja, samt förstås även genom med andra kulturers estetiska uttryck och preferenser. Genom de kompositioner som skapas och trakteras av spelmän i vår samtid manifesteras följaktligen ett tämligen diversifierat uttryck ifråga om tempo, taktart, melodik och interpretation. Då traditionen, i ordets rätta förmedlande mening, fortfarande fortgår och idag – på grund av tilltagande globalisering – är stadd i en rekordsnabb förändring, finns det all anledning att genomföra och bokföra den repertoar som i nutid gestaltas genom aktiva utförare av svensk folkmusik. Detta till skillnad från det som brukligt varit – att söka spillror av en äldre repertoar förmedlad av fingrar som ofta redan sett sina bästa dagar.

Nordanstigs Spelmanslag ska därmed ta fram en utgåva med noter av kompositioner av samtida spelmän från Nordanstig – en kommun som genom försynta och skickliga utövare genom åren bär på en obruten tradition. Insamlingen kommer dock ej endast att röra etablerade folkmusiker, utan även de som spelar för nöjets skull. Varje musiker kommer få en omsorgsfull presentation både kring sin person och repertoar. Arbetet kommer genomföras av projektledaren och lärarstudenten Jesse Ljung och universitetslektor inom musikvetenskap vid Umeå universitet, Thomas von Wachenfeldt.

Nordanstigs Spelmanslag söker alltså detta projektbidrag för att erhålla möjlighet att ta fram en utgåva med noter av kompositioner av samtida spelmän från Nordanstig – en kommun som genom försynta och skickliga utövare genom åren bär på en obruten tradition. Insamlingen kommer dock ej endast att röra etablerade folkmusiker, utan även de som spelar för nöjets skull. Varje musiker kommer få en omsorgsfull presentation både kring sin person och repertoar. Arbetet kommer genomföras av lärarstudenten Jesse Ljung och universitetslektor i musik vid Umeå universitet, Thomas von Wachenfeldt.

Syfte
För att framtida musiker och forskare ska förstå det folkmusikaliska uttryck som låter sig höras i Sverige och specifikt norra Hälsingland under inledningen av 2000-talet, är det essentiellt att det finns musikvetenskapliga källor att luta sig mot. Detta ej endast från de som tar initiativet och publicerar verk (noter, audioinspelningar et cetera) med egna kompositioner, utan även från de som med stor sannolikhet ej skulle gjort det. Detta är ett av detta projekts huvudsyften: att låta en bredd av exekutörer, så att säga, ”komma till tals”. Förutom de framtida intressenter som ovan nämnts, får även samtida entusiaster en inblick i hur den svenska folkmusiken har präglats och präglas hos ett tvärsnitt av dagens spelmän.

Som inledningsvis nämnts, skiljer sig detta projekt från flertalet andra av det sena 1900-talets upptecknings- och inspelningsupplägg, då de allra flesta av studiens informanter fortfarande i hög grad är aktiva utövare. Ytterligare syfte med detta projekt är att uppmuntra andra folkmusikentusiaster, i andra delar av landet, att ta initiativ och genomföra liknande projekt: att publicera och bevara sin egen samtids kulturella uttryck inom genren för nutida och framtida generationer att studera.

Mål
Målet med detta projekt är att bevara dagens kulturuttryck och med det kompositioner inom genren folkmusik för framtida generationer, och för den delen vår samtids generationer. Det finns ett flertal arbeten inom bevarande av kulturuttryck och kompositioner skapade under förra seklet inom genren men tyvärr inte inom ramen för detta. Målet är även att framhäva musiker som annars inte publicerar notböcker och med det få en mångfald i de verk som finns att införskaffa på marknaden.

Projektet, med arbetsnamnet Folkmusik från Nordanstig – samtidens kompositioner, är planerat att bilda första delen i en serie om tre band. I seriens andra band kommer kompositioner och kulturuttryck från förra seklet belysas och i sista delen behandlas kompositioner från 1700- och 1800-talet.

Målet är att samtliga folkmusiker med egna kompositioner, med anknytning till kommunen Nordanstig ska få möjlighet att deltaga.

___________________
Hälsningar/Greetings

Jesse Ljung
E-mail Jesse Ljung
Musiker och ordförande för Nordanstigs spelmanslag,
sekreterare för Hälsinglands spelmansförbund,
projektledare för Låtar från Nordanstigs - samtidens kompositioner,
SFI-lärare samt samhällskunskaps- och historiestudent inom ämneslärarprogrammet mot gymnasiet.
___________________
Musician, chairman of Nordanstigs spelmanslag,
secretary of Hälsinglands association of folk music,
project manager - Låtar från Nordanstig - samtidens kompositioner (tunes from Nordanstig - our age compositions)
and teacher in Swedish for immigrants.
___________________
Musician internet address: soundcloud.com/jesse-ljung
Nordanstigs spelmanslag on Facebook: Facebook.com/Nordanstigsspelmanslag
Internet address to Hälsinglands spelmansförbund: halsinglandsspelmansforbund.se
Internet address to Swedish for immigrants on CFL Nordanstig: Hufb.se/vuxenutbildning