Nordanstigs Spelmanslag


Lagets stadgar

1
Föreningens namn är Nordanstigs Spelmanslag.

2
Föreningen, som är ansluten till Hälsinglands Spelmansförbund, har till uppgift att söka väcka till liv kärleken och förståelsen för äkta folkmusik, särskilt den provinsiella folkmusiken inom Nordanstig. Samtidigt skall spelmanslaget på alla möjliga sätt söka hjälpa och stödja spelmännens arbete med att bevara och hugfästa ett ädelt och kärt kulturarv inom tonkonstens område.

3
Medlemskap kan beviljas aktiva spelmän och passiva eller sk. stödjande personer.

4
Årsavgiften fastställes på årsmötet.

5
Spelmanslagets angelägenheter och ledning handhas av en styrelse bestående av fem personer som väljs av årsmötet på en tid av 1 år. Ordföranden väljs på 2 år.

6
Spelmanslagets verksamhet och räkenskaper skall granskas av en revisor som väljs av årsmötet.

7
Spelmanslaget skall i alla politiska och religiösa frågor vara fullt neutralt.


Foto: Staffan Berg

"...uppgiften är att söka väcka till liv kärleken och förståelsen för äkta folkmusik, särskilt den provinsiella folkmusiken inom Nordanstig"